Stanovy

STANOVY AG Klubu cz. , z.s.

§1. AG Klub cz. , z.s.

(dále jen Klub) je ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. spolkem. Členy Klubu jsou chovatelé specializovaní na chov amadin Gouldové a to jak fyzické, tak i právnické osoby (kolektivy), jejichž aktivity korespondují s posláním Klubu.

Sídlo AG Klubu cz : Lovčice 156, 503 61 Lovčice

§2. Poslání Klubu

1)Vytvářet podmínky pro rozvoj chovatelské činnosti svých členů.

2)Zvyšovat odborné znalosti a schopnosti členů

3)Zastupovat a hájit zájmy členů

4)Zajistit zvyšování kvality a úrovně chovu amadin Gouldové

5)Vést evidenci členů Klubu

- Klub vede seznam členů veřejně, na svých webových stránkách

- zápis do seznamu členů proběhne na základě podání přihlášky, zaplacením členského příspěvku na daný rok a poté schválení ČS

- poté, co člen ukončí nebo je mu ukončeno členství v Klubu, obdrží o tomto sdělení a bude vymazán ze seznamu členů

6)Pořádat jednou ročně otevřené mistrovství AG klubu cz

7)Pořádat a organizovat výstavy, přednášky, semináře, besedy, zájezdy apod. pro své členy

8)Popularizovat chovatelskou činnost na veřejnosti, vydávat odborná periodika, publikace, klubové tiskoviny, spolupracovat s redakcemi sdělovacích prostředků a nakladatelství

9) Spolupracovat s obdobně zaměřenými organizacemi u nás i v zahraničí

10) Školit nebo se spolupodílet na školení odborně způsobilých posuzovatelů amadin Gouldové, poskytovat pro členy i nečleny Klubu poradenskou činnost, vytvářet podmínky pro činnost mladých chovatelů.

11)Trvale dbát na zvyšování péče o zdraví ptáků v chovech svých členů

12)Aktivně se podílet na ochraně zvířat a životního prostředí

13)Spolupracovat s vědeckými, výzkumnými a veterinárními organizacemi v rámci poslání Klubu.

§3. Orgány Klubu

- členská schůze

- představenstvo Klubu

- výbor Klubu

- kontrolní komise

- odborná komise

§4. Členská schůze

Je nejvyšším orgánem Klubu. Svolává ji představenstvo Klubu, alespoň 1x ročně. Do kompetence členské schůze patří :

1)Schvalovat zprávu o činnosti a hospodaření Klubu za uplynulé období

2)Schvalovat plán činnosti Klubu a rozpočet na běžný rok

3)Projednávat činnost výboru, jeho návrhy a návrhy členů

4)Volit členy výboru, revizní a odborné komise

5)Rozhodovat o výši členských příspěvků a stanovit jejich splatnost

6)Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů

§5. Představenstvo Klubu

1)Představenstvo Klubu je statutárním orgánem.

2)Představenstvo Klubu má dva členy

3)Členství v představenstvu je vždy spojeno s funkcí předsedy a místopředsedy výboru Klubu

4)Zastupuje Klub a řídí činnost Klubu v období mezi členskými schůzemi.

5)Funkční období představenstva Klubu je čtyřleté.

6)Členové představenstva jednají za AG Klub cz., zs. samostatně

§6. Výbor Klubu

1)Dohlíží na dodržování stanov.

2)Připravuje podklady pro jednání členské schůze.

3)Výbor Klubu je minimálně pětičlenný.

4)Funkční období výboru Klubu je čtyřleté.

5)Práce výboru se řídí vnitřními směrnicemi Klubu

§7. Kontrolní komise

1)Kontrolní komise Klubu je tříčlenná

2)Kandidáty navrhuje výbor Klubu a schvaluje je členská schůze. Členové kontrolní komise zvolí ze svého středu předsedu komise, který má právo účastnit se jednání výboru Klubu s hlasem poradním,

3)Kontrolní komise působí v Klubu nezávisle na jeho výboru.

4)Nejméně 1x ročně provádí kontrolu hospodaření Klubu. O zjištěných skutečnostech informuje členskou schůzi.

5)Funkční období kontrolní komise je čtyřleté

§8.Odborná komise

1)Odborná komise má tři členy.

2)Kandidáty navrhuje výbor Klubu a schvaluje je členská schůze. Členové odborné komise si ze svého středu volí předsedu, který má právo účastnit se jednání výboru AG Klubu s hlasem poradním.

3) Náplní práce komise je :

- průběžné doplňování, úpravy nebo změny v klubovém standardu amadiny Gouldové

- vytváření, doplňování nebo úprava pravidel soutěžních akcí pořádaných AG Klubem

- vytváření, doplňování nebo úprava výstavních podmínek pro akce pořádané AG Klubem

- dohled a kontrola plnění výše uvedených výstavních a soutěžních podmínek

4)Odborná komise své návrhy a zjištění předkládá výboru Klubu, který je projedná a předá k posouzení členské schůzi.

5) Funkční období odborné komise je čtyřleté

§9. Členství

1)Členství fyzických osob v Klubu je dobrovolné. Členem se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami,je chovatelem nebo jen obdivovatelem amadin Gouldové a chce se aktivně podílet na činnosti Klubu. Nikdo není k účasti v Klubu nucen, ani není nikomu v této účasti bráněno.

2)Členství vzniká na základě podané přihlášky a jejího schválení členskou schůzí. Zamítne-li členská schůze přihlášku, může se uchazeč odvolat ke kontrolní komisi, která ji znovu projedná a své stanovisko předá výboru a členské schůzi Klubu. Ta pak bude znovu rozhodovat o přijetí člena, s přihlédnutím ke stanovisku kontrolní komise.

3)Členové do 15 let věku působí pod vedením zkušených chovatelů. Nemohou volit, ani být zvoleni do orgánů Klubu.

4)Členy Klubu se mohou stát i právnické osoby (kolektivy), pokud jsou jejich aktivity obdobné, jako poslání Klubu.

§10.Členská práva

1)Účastnit se členských schůzí

2)Od 15 let věku hlasovat

3)Volit a od 18 let věku být volen do orgánů Klubu. V otázce práva členů volit orgány Klubu je případná právnická osoba postavena na roveň osobě fyzické – tedy jedna právnická osoba (kolektiv) disponuje, stejně jako osoba fyzická, jedním volebním hlasem. Právnická osoba nemůže být volena do orgánů Klubu.

4)Všestranně se podílet na činnosti Klubu

5)Využívat výhod a zařízení Klubu

6)Vznášet návrhy, podněty, dotazy, stížnosti orgánům Klubu a vyžadovat informace o činnosti a hospodaření Klubu.

7)Odvolávat se proti rozhodnutím v neprospěch člena k orgánům Klubu a to ve lhůtě 3 měsíců od vydaného rozhodnutí.

8)Navrhnout soudu, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí orgánu Klubu, pro rozpor se zákonem nebo se stanovami, nelze-li se dovolat neplatnosti u orgánů Klubu a to nejpozději do jednoho roku od vydaného zamítnutí odvolání orgány Klubu.

§11.Povinnosti členů Klubu

1)Dodržovat stanovy Klubu, usnesení orgánů Klubu, dbát zájmu Klubu

2)Aktivně se podílet na činnosti Klubu

3)Prezentovat své odchovy na Klubovém mistrovství

4)Řádně platit členské příspěvky. Nezaplacení členského příspěvku je důvodem pro ukončení členství

5)Zúčastňovat se jednání Klubu, v případě zvolení, aktivně působit v orgánech Klubu

6)Rozšiřovat své odborné znalosti, zajišťovat ochranu a zdraví chovaných ptáků a napomáhat ochraně přírody a životního prostředí

7)Usilovat o dobré vztahy mezi členy Klubu

§12.Ukončení členství

Členství v Klubu zaniká:

- vystoupením, sděleným písemnou formou výboru Klubu

- zánikem členství – pokud nebude uhrazen členský příspěvek ani po 30 dnech od obdržení výzvy k jeho zaplacení

- vyloučením, pro porušení stanov Klubu, na základě rozhodnutí členské schůze

- úmrtím

§13.Hospodaření Klubu

1.Klub, jako právní subjekt, hospodaří s majetkovými hodnotami

2.Majetek Klubu je ve vlastnictví Klubu, jako celku. O převodech k hospodaření s majetkem, o jeho nabývání a pozbývání, stejně jako o dalších majetkových otázkách rozhoduje členská schůze.

3.Finanční prostředky se získávají :

- z členských příspěvků

- z pořádaných výstav, společenských akcí, přednášek apod.

- z darů a dotací

4.Klub vede jednoduché účetnictví formou peněžního deníku

5.Podnikatelské aktivity Klubu se řídí platnými zákonnými předpisy

6.Prostředky získané z činnosti Klubu, mohou být použity pouze pro Klubovou činnost, včetně správy Klubu.

§14.Členství Klubu v jiných organizací

Pokud rozhodne členská schůze většinou hlasů, může se Klub stát kolektivním členem jiných organizací s obdobným zaměřením a posláním, jak v rámci České republiky, tak i v mezinárodním měřítku, při dodržení všech platných zákonných norem.

§15.Zánik Klubu

AG Klub cz zanikne, usnese-li se na tom členská schůze třípětinovou většinou hlasů přítomných členů. Členská schůze rozhodne, jak bude naloženo s majetkem Klubu a zároveň určí likvidátora Klubu, který provede likvidaci majetku a podá návrh na výmaz Klubu z veřejného rejstříku.

§16.Závěrečná ustanovení

V ostatních, stanovami nespecifikovaných, případech se bude Klub řídit podle Zákona č. 89/2012 Sb.

Tyto stanovy nabývají platnosti dnem jejich registrace

 

Změnu stanov v tomto znění jednomyslně schválila členská schůze AG Klubu dne 13.06.2020

Zapsal dne 14.06.2020 Martin Chocholouš , předseda AG Klubu

Foto a video

Image

Doporučujeme

voliery zelinka

Firma Voliéry Zelinka 

  • široký sortiment krmení pro exotické ptactvo od renomovaných výrobců
  • kompletní sortiment příslušenství 2GR
  • materiál pro stavbu voliér
  • a mnoho dalších produktů pro chov exotických zvířat

to vše za příznivé ceny

celý sortiment prohlížejte zde:

www.volieryzelinka.cz

Odkazy

KPEP Klub přátel exotického ptactva

KCHZCR Klub chovatelů zebřiček České republiky

SCHEPL Spolek chovatelů exotického ptactva Liberecka